Bug 668 - Preferencje - Pobieranie, opcja 'Pytaj mnie, gdzie ...'
Summary: Preferencje - Pobieranie, opcja 'Pytaj mnie, gdzie ...'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 20:21 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (1.53 KB, patch)
2005-10-19 19:43 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 20:21:16 CEST
Podobnie jak w #654 - proponowałbym usunąć "mnie" i zostawić jedynie 'Pytaj,
gdzie zapisać każdy plik'.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-19 19:43:21 CEST
Created attachment 630 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-19 19:46:33 CEST
Checked in, b&t. Fixed.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:16:50 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:23 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.