Bug 669 - Preferencje - Pobieranie, opcje Menedżera pobierania plików
Summary: Preferencje - Pobieranie, opcje Menedżera pobierania plików
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 20:39 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (checked-in, b&t) (993 bytes, patch)
2005-10-21 15:33 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 20:39:10 CEST
1. Okno tego "Menedżera" nie nazywa się już "Menedżer pobierania plików", tylko
"Pobieranie plików", a więc być może będzie lepiej napisać "Wyświetl okno
pobierania plików wraz z rozpoczęciem pobierania" i odpowiednio "zamknij okno
pobierania plików po pobraniu wszystkich plików".
2. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy, trzeba zacząć opcję "Wyświetl..." dużą
literą, zgodnie z przyjętą w Preferencjach zasadą.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 20:43:08 CEST
Dodawaj te błędy jako blokujące błąd 577, ok?
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-17 21:05:51 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
ok.

Comment 3 Marek Stępień 2005-10-21 15:29:53 CEST
Ad 1.

Taki dualizm ("Downloads" i "Download Manager" jest w en-US). Jest to do
przyjęcia, ponieważ okna Rozszerzenia/Motywy/Pobieranie plików są *menedżerami*,
z tym że dla przejrzystości menu "Narzędzia" nie ma przy nich słowa "menedżer".

http://lxr.mozilla.org/mozilla1.8/source/browser/locales/en-US/chrome/browser/preferences/downloads.dtd#13
http://lxr.mozilla.org/mozilla1.8/source/browser/locales/en-US/chrome/browser/browser.dtd#116

Ad 2.

Patch zaraz będzie.

Comment 4 Marek Stępień 2005-10-21 15:33:49 CEST
Created attachment 632 [details]
Patch (checked-in, b&t)
Comment 5 Marek Stępień 2005-10-21 15:34:29 CEST
Ad 1. invalid/wontfix
Ad 2. fixed

fixed.
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:15:58 CET
ad. 1 - zgadzam się z Marcoosem
ad. 2 - Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:23 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.