Bug 670 - Preferencje - Zaawansowane, opcje Aktualizacji
Summary: Preferencje - Zaawansowane, opcje Aktualizacji
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 20:51 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 20:51:48 CEST
Opcje 'Kiedy zostaną znalezione...' - podobnie jak w #654 i #668 usunąłbym
"mnie" z obu opcji.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 20:53:09 CEST
Powtarzam: zgłaszając, dodawaj swoje błędy jako BLOKUJĄCE 577!
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-17 21:06:39 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
DOBRZE! Teraz już wiem!

Comment 3 Marek Stępień 2005-10-19 19:49:41 CEST
Poprawione, patcha zapomniałem zrobić przed commitem.

checked in, b&t.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:13:28 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:24 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.