Bug 673 - Informacja w oknie Kreatora - Menedżera tworzenia profilu
Summary: Informacja w oknie Kreatora - Menedżera tworzenia profilu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-18 11:11 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (1.93 KB, patch)
2005-10-24 19:36 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-18 11:11:50 CEST
Informacje w oknie Kreatora - Menedżera tworzenia profilu (patrz #672):

Akapit 2: "...możesz używać profili, aby odseparować dane użytkowników."
Proponowałbym "rozdzielić dane użytkowników".

Akapit 3, zdanie 2: "Jeśli chcesz ... kilka profili dla siebie samego...". W
myśl postanowień z dyskusji w #663 należałoby usunąć "samego", w związku z czym
proponuję:
"Jeśli chcesz, możesz stworzyć kilka profili na własny użytek, z różnymi
ustawieniami i preferencjami. Na przykład, możesz mieć osobne profile: służbowy
i prywatny". 

W propozycji powyższej pozwoliłem sobie też przeformułować dwa ostatnie zdania,
usuwając kilka anglicyzmów.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-24 19:33:16 CEST
-> toolkit
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-24 19:36:27 CEST
Created attachment 638 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-24 19:38:24 CEST
Wrzucone - 1.8 branch...

Checking in createProfileWizard.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd,v  <-- 
createProfileWizard.dtd
new revision: 1.2.2.2; previous revision: 1.2.2.1

Comment 4 Marek Stępień 2005-10-24 19:41:09 CEST
Oraz trunk.

Checking in createProfileWizard.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd,v  <-- 
createProfileWizard.dtd
new revision: 1.4; previous revision: 1.3

fixed b&t
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-12-31 06:09:11 CET
Verified (mozilla-1.9.1 & trunk)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.