Bug 674 - Brak komponentu do zgłaszania błędów i problemów natury ogólnej
Summary: Brak komponentu do zgłaszania błędów i problemów natury ogólnej
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Pawel Chmielowski
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-18 11:23 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-18 11:23:39 CEST
Na bugs.aviary.pl nie ma komponentu do zgłaszania błędów i problemów natury
ogólnej, jak np. zgłaszanego przeze mnie błędu "dyskryminacyjnego" czy innych
uwag, dotyczących lokalizacji. Osoby mniej biegłe w sztuce bugzillowania mogą
się w ten sposób pogubić, narazić innym użytkownikom, zrezygnować z zgłoszenia
błędu albo uzyskać unieważnienie zgłoszenia.
Comment 1 Stefan Plewako :stef 2008-11-21 22:22:50 CET
(In reply to comment #0)
> Na bugs.aviary.pl nie ma komponentu do zgłaszania błędów i problemów natury
> ogólnej, jak np. zgłaszanego przeze mnie błędu "dyskryminacyjnego" czy innych
> uwag, dotyczących lokalizacji.

Po ostatniej reorganizacji dodany został np komponent Inne w klasyfikacji Zespół Aviary.pl

> albo uzyskać unieważnienie zgłoszenia.

Gdyby kiedykolwiek coś takiego miało miejsce proszę o informację o tym - jeżeli jakieś pola są źle wypełnione to się je zmienia, nie zamyka błąd i odsyła z kwitkiem.

Zamykam.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:41 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.