Bug 678 - Menedżer importu, okno Wybierz profil
Summary: Menedżer importu, okno Wybierz profil
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 14:55 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 14:55:47 CEST
W oknie narzędzia do importu profili mamy informację "Poniższe profile można
zaimportować z:", a poniżej otrzymujemy listę już istniejących profili.

Proponuję napisać: "Można zaimportować następujące profile:" wzgl. "Można
zaimportować dane z następujących profili:"
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-19 19:58:56 CEST
"Można zaimportować następujące profile:".

Checked-in b&t, fixed. Patcha mi się nie chce dorzucać.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:11:54 CET
Verified (mozilla-1.9.1 & trunk)
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:25 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.