Bug 680 - Pytanie o zamknięcie kilku kart w rodzaju męskim
Summary: Pytanie o zamknięcie kilku kart w rodzaju męskim
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 19:24 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (1.15 KB, patch)
2005-10-19 19:39 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 19:24:48 CEST
Zgodnie z wytycznymi z #663 proponuję formę "bezpłciową" do zapytania
"Zamierzasz zamknąć x otwartych kart. Czy jesteś pewien, że chcesz
kontynuować?". Mogłoby to brzmieć: "... Czy na pewno chcesz zamknąć te karty?".
Ewentualnie: "... Czy na pewno kontynuować?", "... Czy na pewno chcesz
kontynuować?" albo całkiem prosto: "Czy kontynuować?".

Tu też zrezygnowałbym z słowa "mnie" i napisałbym "Ostrzegaj przed zamknięciem
wielu kart".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-19 19:39:27 CEST
Created attachment 629 [details]
Patch (branch & trunk)

Łatka (wrzucona do CVS).

Checking in tabbrowser.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/tabbrowser.properties,v  <-- 
tabbrowser.properties
new revision: 1.3.2.1; previous revision: 1.3

Checking in tabbrowser.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/tabbrowser.properties,v  <-- 
tabbrowser.properties
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-19 19:39:45 CEST
fixed
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:39:14 CET
Teraz jest "Nastąpi zamknięcie x kart" :-)

Verified.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:26 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.