Bug 682 - Zdublowane accesskeys w menu kontekstowym obrazka z odnośnikiem
Summary: Zdublowane accesskeys w menu kontekstowym obrazka z odnośnikiem
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 19:48 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (1.05 KB, patch)
2005-10-21 16:23 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 19:48:21 CEST
1. Accesskey (j) w poleceniach: "Otwórz odnośnik w nowej karcie" i "zapisz
obrazek jako..."
2. Accesskey (e) w poleceniach: "Dodaj odnośnik do zakładek..." i "Blokuj
obrazki z serwera xyz"
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-21 16:23:03 CEST
Created attachment 633 [details]
Patch (branch & trunk)

zapisz obrazek jako -> z
blokuj obrazki -> l
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-21 16:25:02 CEST
Checking in browser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd,v  <--  browser.dtd
new revision: 1.10.2.7; previous revision: 1.10.2.6

Checking in browser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd,v  <--  browser.dtd
new revision: 1.18; previous revision: 1.17

Nie sądzę, żeby spowodowało to jakieś regresje, ale warto przejrzeć menu
kontekstowe w jutrzejszych nightlies.

Fixed.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:08:34 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre - skróty nie są zdublowane.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:27 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.