Bug 683 - Okienko "Właściwości elementu" - Właściwości obrazka
Summary: Okienko "Właściwości elementu" - Właściwości obrazka
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 19:50 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 19:50:54 CEST
Jest "Alternatywny tekst", powinno być: "Tekst alternatywny".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-19 20:01:15 CEST
Poprawione b/t.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:02:03 CET
Verified (mozilla-1.9.1 & trunk)
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:27 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.