Bug 687 - Zdublowany accesskey w menu kontekstowym okna Motywy
Summary: Zdublowany accesskey w menu kontekstowym okna Motywy
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-19 20:54 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-01-30 02:31 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch s -> a (1.29 KB, patch)
2009-01-10 09:26 CET, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-19 20:54:01 CEST
W menu kontekstowym otwierajacym się na nazwie motywumamy accesskey (s)
występujący w poleceniu "Zastosuj" i "Odwiedź stronę domową".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-19 21:51:02 CEST
Zmiana na "e". Nie jest to może najlepszy klawisz, ale jedyny, jaki nie powoduje
konfliktów (acckeys są współdzielone w obu oknach: Motywy i Rozsz).

Checking in extensions.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd,v  <-- 
extensions.dtd
new revision: 1.7.2.2; previous revision: 1.7.2.1

Checking in extensions.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd,v  <-- 
extensions.dtd
new revision: 1.10; previous revision: 1.9

Fixed b&t.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-19 21:51:22 CEST
.
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:55:39 CET
W Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre wciąż jest zdublowany.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-10 09:26:34 CET
Created attachment 1250 [details]
Patch s -> a

Zmieniłem "s" na "a". "A" nie widać nigdzie w pobliżu, jest stosowane tylko do rzeczy w stylu "Za(od)instaluj", "Anuluj"
Comment 5 Marek Stępień 2009-01-10 10:13:24 CET
Comment on attachment 1250 [details]
Patch s -> a

r+, a-191+, a-central+

Chcesz to poprawić w 3.0.x też? Jeśli tak -> bmo.
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-10 10:57:59 CET
Fixed mozilla-1.9.1 & trunk.

Bug dla 3.0.x później.
Comment 7 Hubert Gajewski 2011-01-30 02:31:04 CET
Teraz już tego nie ma.

ZWERYFIKOWANE (weryfikacja-starych-bugow)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.