Bug 689 - Accesskey w postaci podkreślonego (M) - Preferencje / Pobieranie
Summary: Accesskey w postaci podkreślonego (M) - Preferencje / Pobieranie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-20 10:35 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (909 bytes, patch)
2005-10-21 15:12 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-20 10:35:22 CEST
Opłaciło się pobrać nowszą wersję (z 19.10.2005), bo i ona obfituje w
niespodzianki ;))

Preferencje → Pobieranie, opcja "Pytaj, gdzie zapisać każdy plik" - accesskey w
postaci podkreślonego (M).
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-21 15:12:10 CEST
Created attachment 631 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-21 15:12:48 CEST
Checking in downloads.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/downloads.dtd,v  <--  downloads.dtd
new revision: 1.4; previous revision: 1.3

Checking in downloads.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/downloads.dtd,v  <--  downloads.dtd
new revision: 1.2.2.2; previous revision: 1.2.2.1

fixed b&t.
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:49:15 CET
Teraz skrót jest na "t" i na "P". Problem jest rozwiązany, ale skrót z "P" nie działa - bug 2188 (może to być bug nadający się na bmo).
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:28 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.