Bug 690 - Preferencje / Prywatność / Ciasteczka - "wyłącznie z pierwotnego serwera"
Summary: Preferencje / Prywatność / Ciasteczka - "wyłącznie z pierwotnego serwera"
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-20 10:43 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-20 10:43:12 CEST
Podobnie jak w przypadku #667, dla ujednolicenia proponowałbym także i tu
zmienić informację "wyłącznie z pierwotnego serwera" na bardzoej zrozumiałą dla
zwykłego użytkownika, tj.: "wyłącznie z serwera, z którym pierwotnie nawiązano
połączenie".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-21 15:02:04 CEST
Wontfx, zob. błąd 667 komentarz 8.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-21 15:02:28 CEST
.
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-30 14:24:30 CET
Verified (tego już nie ma w tamtym oknie)
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:29 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.