Bug 693 - W zależnościach błędy rozwiązanie i nierozwiązane "zlewają się w jedną plamę"
Summary: W zależnościach błędy rozwiązanie i nierozwiązane "zlewają się w jedną plamę"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-21 15:57 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-10-21 15:57:19 CEST
Trzeba by je jakoś zróżnicować kolorystycznie, tak żeby bugi nierozwiązane
rzucały się bardziej w oczy.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-21 15:57:53 CEST
Dołożyłem:

.bz_closed a { color: #b3bccc; }

do global.css.

Fixed.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-21 15:58:25 CEST
Efekt widać np. przy błędzie 577.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:42 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.