Bug 694 - Instalator, okno "Warunki Umowy Licencyjnej"
Summary: Instalator, okno "Warunki Umowy Licencyjnej"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-22 19:39 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (939 bytes, patch)
2005-10-24 16:19 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-22 19:39:18 CEST
Umowa licencyjna wszędzie jest pisana wielkimi literami, ja bym proponował
małymi ("Warunki umowy licencyjnej").

Wiem, że w języku angielskim wszystkie tytuły i nazwy pisze się dużymi literami,
ale w naszym - nie.

Przesyłam tak późno, bo dopiero przed godziną miałem dostęp do Windows.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-24 16:19:04 CEST
Created attachment 637 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-24 16:20:06 CEST
Checking in installer.inc;
/l10n/l10n/pl/browser/installer/installer.inc,v  <--  installer.inc
new revision: 1.5.2.5; previous revision: 1.5.2.4

Checking in installer.inc;
/l10n/l10n/pl/browser/installer/installer.inc,v  <--  installer.inc
new revision: 1.7; previous revision: 1.6

fixed
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 05:38:03 CET
Verfied (mozilla-1.9.1 & trunk)
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:31 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.