Bug 695 - Opcja instalatora "Utwórz skróty ... Na pasku Szybkiego uruchamiania"
Summary: Opcja instalatora "Utwórz skróty ... Na pasku Szybkiego uruchamiania"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-22 19:47 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (840 bytes, patch)
2005-10-24 16:14 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-22 19:47:54 CEST
Proponuję po prostu "Na pasku szybkiego uruchamiania". To, że pasek ten nazywa
się "Szybkie uruchamianie" nie każe nam nazywać go zawsze z dużej litery.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-24 16:14:31 CEST
Created attachment 636 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-24 16:14:58 CEST
Patch usuwa też wkurzające "moje" w "mój Pulpit", "moje menu Start" etc.

Comment 3 Marek Stępień 2005-10-24 16:16:00 CEST
Checking in installer.inc;
/l10n/l10n/pl/browser/installer/installer.inc,v  <--  installer.inc
new revision: 1.5.2.4; previous revision: 1.5.2.3

Checking in installer.inc;
/l10n/l10n/pl/browser/installer/installer.inc,v  <--  installer.inc
new revision: 1.6; previous revision: 1.5

fixed
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 05:35:26 CET
Verified, tego już nie ma.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:31 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.