Bug 696 - Brak kropek w informacji "Instalator wykrył uruchomione programy..."
Summary: Brak kropek w informacji "Instalator wykrył uruchomione programy..."
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-22 19:50 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (1.44 KB, patch)
2005-10-24 16:06 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-22 19:50:14 CEST
W informacji tej brakuje kropek po drugim ("Naciśnij OK ...") i trzecim zdaniu.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-24 16:06:08 CEST
Created attachment 635 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-24 16:08:00 CEST
Checking in install.it;
/l10n/l10n/pl/toolkit/installer/windows/install.it,v  <--  install.it
new revision: 1.2.2.1; previous revision: 1.2

Checking in install.it;
/l10n/l10n/pl/toolkit/installer/windows/install.it,v  <--  install.it
new revision: 1.3; previous revision: 1.2

fixed
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 05:33:25 CET
Verified, tego już nie ma.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:32 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.