Bug 697 - Accesskey jako podkreślone (M) - Preferencje / Zaawansowane / Aktualizacja
Summary: Accesskey jako podkreślone (M) - Preferencje / Zaawansowane / Aktualizacja
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-22 19:55 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-22 19:55:35 CEST
Jest tam: "Kiedy zostaną znalezione aktualizacje... - zapytaj, co robić (M)".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-24 15:58:55 CEST
Zmiana na literę "z", patch trywialny.

Checking in advanced.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd,v  <--  advanced.dtd
new revision: 1.6.2.4; previous revision: 1.6.2.3

Checking in advanced.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd,v  <--  advanced.dtd
new revision: 1.10; previous revision: 1.9
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:26:35 CET
Teraz jest "p", ale musi być zmienione - bug 2188. Verified.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:32 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.