Bug 7 - Bledy w CSS
Summary: Bledy w CSS
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://jigsaw.w3.org/css-validator/va...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-23 22:17 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-23 22:17:46 CET
Walidator zwrocil bledy przy parsowaniu firefox.css
Comment 1 Marek Stępień 2004-02-23 22:26:21 CET
Poprawione. Nie wiem czemu się czepiał "pustego strina" w border, bo wcale nie
był pusty. :)

Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-02-23 22:28:00 CET
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.