Bug 701 - Zdublowany accesskey w menu 'Edycja'
Summary: Zdublowany accesskey w menu 'Edycja'
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 18:02 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 18:02:50 CEST
Zdublowany accesskey (a) w menu "Edycja", polecenia "Zaznacz" i "Konfiguracja
kont...".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-27 23:57:54 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.