Bug 703 - Pokręcone ustawienia strony i marginesów przy drukowaniu
Summary: Pokręcone ustawienia strony i marginesów przy drukowaniu
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-24 18:35 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 18:35:43 CEST
Podobnie jak w błędzie #649 - żeby móc ustawić marginesy w milimetrach trzeba
najpierw w oknie "Ustawienia strony..." ustawić stronę metryczną (np. A4), potem
wyjść z ustawienia i wrócić z powrotem. Nie ma to jednak żadnego wpływu na
ustawienie "Drukuj" → "Właściwości" → "Odstęp pomiędzy brzegiem kartki a
marginesem" (tam mamy zawsze cale).
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 06:28:17 CEST
1. Raczej nic z tym nie mozemy zrobic
2. To, co sie pojawia po wybraniu opcji "Drukuj" jest zalezne od sterownika
drukarki.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.