Bug 704 - Kryterium wyszukiwania "Od"
Summary: Kryterium wyszukiwania "Od"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 18:40 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 18:40:26 CEST
Jako że przeciwne kryterium (do) nazwywa się ładnie "Adresat", proponuję zamiast
"Od" napisać "Nadawca".
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-24 18:56:07 CEST
(W uzupełnieniu)

W nagłówku kolumny tabelki do wyników, znajdującej się poniżej, mamy już "Nadawca".
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-27 23:58:10 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.