Bug 711 - Widok / Kodowanie znaków
Summary: Widok / Kodowanie znaków
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 146
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on: 675
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 19:40 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 19:40:20 CEST
Patrz błędy #146 i #675
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-28 16:21:18 CEST
Co to jest?!
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-28 16:26:53 CEST
Naprawdę, zgłaszanie błędów pod tytułem: "Ścieżka w menu" i o treści "Patrz błąd
[nieklilany link, bo z niepotrzebnym #]" nie ma większego sensu.

W takich sytuacjach lepiej rozszerzyć źródłowy błąd niż rozdrabniać się. I to
jeszcze w taki nieczytelny sposób.

duplikat 146

*** This bug has been marked as a duplicate of 146 ***
Comment 3 Wojciech Kapusta 2005-10-29 08:08:42 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Co to jest?!

To jest nauka korzystania z Bugzilli metodą prób i błędów, bo nie ma konkretnych
wytycznych czy instrukcji dotyczących zgłaszania błędów w ogóle, pisania
podsumowań, oraz sytuacji konrektnych, np. co robić, gdy stwierdza się błąd,
który dotyczy też innego komponentu. Na mój stary rozum należy zasygnalizować
wystąpienie takiego błędu a nie ufać, że osoba nadzorująca dany komponent zna na
pamięć wszystkie zgłoszenia dotyczące pozostałych komponentów. Jeśli jest to
myślenie sprzeczne z logiką Bugzilli, to bardzo przepraszam. Nie chciałbym
jednak, żeby powstała sytuacja, że coś nie zostało zrobione, bo nie było
zgłoszenia. Wszak sami kiedyś postulowaliście "atomowe" zgłoszenia wszelkich
błędów i nieścisłości. 

Jednak może jest to wyjaśnienie, dlaczego tyle niezałatwionych od lat bugów leży
na mozilla.org.

Comment 4 Wojciech Kapusta 2005-10-29 08:10:42 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Naprawdę, zgłaszanie błędów pod tytułem: "Ścieżka w menu" i o treści "Patrz błąd
> [nieklilany link, bo z niepotrzebnym #]" nie ma większego sensu.

A można prosić o wskazanie instrukcji tworzenia wyżej wspomnianych odnośników,
ew. słownika wyrażeń używanych na bugzilli?


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.