Bug 713 - Wprowadzające zamęt polecenia 'Przekaż' i 'Przekaż wiadomość'
Summary: Wprowadzające zamęt polecenia 'Przekaż' i 'Przekaż wiadomość'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 19:52 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 19:52:23 CEST
Polecenie "Przekaż" wydaje się być identyczne w działaniu z poleceniem "Przekaż
wiadomość → jako załącznik". 

Jeśli tak, to proponuję tę pozycję usunąć.
Jeśli nie, to trzeba ją opisać i najlepiej włączyć jako dodatkową pozycję
podmenu, w "Przekaż wiadomość".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 05:19:30 CEST
Hmm, to przez "Przekaz wiadomosc" wszystko sie pomerdalo i to ta pozycja wymaga
zmiany. W oryginale jest Forward As -> Inline, attachment.

Zmienie to w takim razie z "Przekaz wiadomosc" na "Przekaz jako", a w podmenu
pozycje "Jako zalacznik" przemianuje na "Zalacznik".
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-27 23:59:12 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.
Comment 3 Wojciech Kapusta 2005-10-29 10:25:31 CEST
Chyba warto zgłosić "tym na górze", że można wyrzucić z menu polecenie "Przekaż".


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.