Bug 714 - Polecenie 'Przywróć naturalny porządek' w nagłówkach tabelek
Summary: Polecenie 'Przywróć naturalny porządek' w nagłówkach tabelek
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 656
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-24 19:58 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 19:58:25 CEST
Patrz błąd #656.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-24 20:48:19 CEST
To jest błąd w toolkicie, czyli w części wspólnej Firefoksa i Thunderbirda i
został już poprawiony - patrz wspomniany błąd 656.


*** This bug has been marked as a duplicate of 656 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.