Bug 715 - Obcięte - nieczytelne informacje o motywach w oknie Motywy
Summary: Obcięte - nieczytelne informacje o motywach w oknie Motywy
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 688
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-24 20:06 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 20:06:28 CEST
Patrz błąd #688. Róznica polega jedynie w szerokości okienka z motywami, tu jest
245 px.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 05:24:52 CEST
W obu programach odpowiadaja za to te same pliki -> Duplikat.

*** This bug has been marked as a duplicate of 688 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.