Bug 716 - Filtr niechcianej poczty, opcje w zakładce 'Ustawienia'
Summary: Filtr niechcianej poczty, opcje w zakładce 'Ustawienia'
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 20:13 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 20:13:10 CEST
Opcja "Przenieś otrzymane wiadomości..." i "W przypadku ręcznego oznaczenia ..."
- podopcje "Folderu Niechciane konta ..." i 'Innego folderu:" oraz "Przenieś
wiadomości do folderu Niechciane" i "Usuń wiadomości" napisałbym małymi
literami, gdyż stanowią one kontynuację wcześniejszych opcji głównych.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-27 23:59:21 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.