Bug 717 - Filtr niechcianej poczty, opcje w zakładce 'Inteligentny filtr'
Summary: Filtr niechcianej poczty, opcje w zakładce 'Inteligentny filtr'
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 20:18 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 20:18:09 CEST
Informacja, ostatnie zdanie - mamy "Gdy skuteczność filtru będzie
SADYSFAKCJONUJĄCA ..." ;) → satysfakcjonująca.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-27 23:59:48 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.