Bug 720 - Edycja / Powtórz... - niespójność z Firefoksem
Summary: Edycja / Powtórz... - niespójność z Firefoksem
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-24 20:34 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 20:34:35 CEST
Niespójność z Fx → tam jest wszędzie "Przywróć...".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 05:53:45 CEST
I tu i tu jest "Przywróć" -> Invalid
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-26 11:12:15 CEST
Zgadza się. Przepraszam - sprawdzałem nieaktualną wersję.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.