Bug 721 - Okno Motywy: ... elementu F ... program (null)...
Summary: Okno Motywy: ... elementu F ... program (null)...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-25 00:02 CEST by Radek Kabaciński
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (838 bytes, patch)
2005-10-25 00:19 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Radek Kabaciński 2005-10-25 00:02:12 CEST
W okienku Motywy po "zastosowaniu" wybranego motywu pojawia się zamiast jego
opisu "Aby skorzystać z elementu F, uruchom program (null) ponownie."

Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl; rv:1.8b5) Gecko/20051023 Firefox/1.5 - Build
ID: 2005102304
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-25 00:19:28 CEST
Created attachment 639 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-25 00:20:00 CEST
1.8 branch:

Checking in extensions.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties,v  <-- 
extensions.properties
new revision: 1.11.2.3; previous revision: 1.11.2.2

Trunk:
Checking in extensions.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties,v  <-- 
extensions.properties
new revision: 1.13; previous revision: 1.12

Poprawione.
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-25 00:20:34 CEST
Dla porządku: to jest Toolkit, nie Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.