Bug 725 - Kreator kont - okno Informacje o serwerze, tekst o globalnej skrzynce
Summary: Kreator kont - okno Informacje o serwerze, tekst o globalnej skrzynce
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 18:21 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 18:21:57 CEST
Zdanie "Odznaczenie tego pola wyboru..." - proponuję zmienić "tego" na
"poniższego". Zwraca uwagę.

Zdanie pod polem wyboru: "Zostanie użyty domyśny..." → "domyślny".
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-26 19:34:57 CEST
Zdanie "Zostanie użyty domyśny..." pojawia się też przy zakładaniu konta
movemail, w oknie "Informacje o serwerze".

Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-28 00:00:11 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.