Bug 726 - Okno Konfiguracja konta, Kopie i foldery, tytuł "Szkice i Szablony"
Summary: Okno Konfiguracja konta, Kopie i foldery, tytuł "Szkice i Szablony"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 18:39 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 18:39:41 CEST
Tytuł sekcji "Szkice i Szablony" - proponuję napisać szablony małą literką, bo
mówimy tu o zwyczajnych szablonach a nie np. o nazwie katalogu.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-26 19:38:06 CEST
Pojawia się też w oknie "Ustawienia tożsamości".

Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-28 00:00:34 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.