Bug 728 - Menedżer certyfikatów, Twoje certyfikaty, przycisk "Kopia Zapasowa"
Summary: Menedżer certyfikatów, Twoje certyfikaty, przycisk "Kopia Zapasowa"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 18:54 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 18:54:37 CEST
Tradycyjnie już proponuję napisać "zapasowa" małą literą.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-27 02:41:11 CEST
-> Toolkit
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-28 00:01:23 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 05:56:11 CET
Verified (mozilla-1.9.1 & trunk)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.