Bug 729 - Komunikat o nieodnalezieniu certyfikatu (Zabezpieczenia wiadomości)
Summary: Komunikat o nieodnalezieniu certyfikatu (Zabezpieczenia wiadomości)
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 19:01 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 19:01:55 CEST
Konfiguracja kont → Zabezpieczenia wiadomości → Certyfikat... → Wybierz...:
otrzymujemy komunikat: "W Menedżerze certyfikatów nie odnaleziono żadnego
certyfikatu, który może zostać użyty... itd.". Proponowałbym: "..., który mógły
być użyty..." - chyba ładniej brzmi i z punktu widzenia logiki chyba też jest
lepsze.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-29 00:13:33 CEST
Zgadzam się z Wojciechem.

Ponadto, można by zmienić "użyty" na "wykorzystany", ale przy tym się nie upieram.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-29 00:22:54 CEST
Wstawie "który mógłby zostać wykorzystany". "Mogłby być" to jakis potworek.
Comment 3 Piotr Komoda 2005-10-29 03:34:14 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.
Comment 4 Wojciech Kapusta 2005-10-29 11:04:30 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
W ostatnich czasach zauważa się coraz częstsze niestylistyczne użycie słowa
"zostać" tam, gdzie powinno być słowo "być". Szczególnie modne jest to w
tekstach technicznych i prawniczych, których autorzy są przekonani, że teksty te
zyskują przez to na dostojeństwie. Wszak "to musi zostać naprawione" brzmi
poważniej niż "to musi być naprawione"?

Cóż, Wasza wola.


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.