Bug 73 - Trzeba ogłosić oficjalnie otwarcie thunderbird.pl
Summary: Trzeba ogłosić oficjalnie otwarcie thunderbird.pl
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-22 09:41 CEST by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:07 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-22 09:41:19 CEST
Trzeba by napisać jakiś artykuł podobny do tego:
http://www.7thguard.net/news.php?id=3800
Comment 1 Marek Stępień 2004-05-22 12:22:28 CEST
Jeśli do godz. 15:00 nikt nic nie wymyśli, to sam napiszę. Ale wolałbym to z
Wami uzgodnić. :)
Comment 2 Marek Stępień 2004-05-22 13:01:43 CEST
Hmm, ponieważ na VivaMozilla jest nius, to zdecydowałem się puścić swojego.
http://7thguard.net/news.php?id=3942

Don't kill me. :)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:24:08 CEST
v. (marek zyje)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.