Bug 730 - Konfiguracja konta, okno Konfiguracja serwera ... (SMTP) - informacja
Summary: Konfiguracja konta, okno Konfiguracja serwera ... (SMTP) - informacja
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 19:19 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 19:19:05 CEST
Informacja u góry - ostatnie zdanie jest trochę niezroumiałe i ZU może nie
zrozumieć, co zrobić. Proponuję łopatologicznie: "Przypisanie wybranego serwera
poczty wychodzącej do określonego konta należy wykonać w oknie konfiguracji tego
konta, opcja 'Serwer poczty wychodzącej (SMTP).'
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-26 19:21:53 CEST
Jeszcze drobna poprawka, bo już słabo widzę, co piszę:

>>Przypisanie wybranego serwera poczty wychodzącej do określonego konta należy
wykonać w oknie konfiguracji tego konta, opcja "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)".<<

Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-28 00:01:41 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.