Bug 732 - Konfiguracja konta, Ustawienia konta RSS
Summary: Konfiguracja konta, Ustawienia konta RSS
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 19:31 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 19:31:44 CEST
Opcja "Sprawdzaj, czy są nowe artykuły podczas uruchamiania programu" -
proponuję sformułowanie jak w przypadku kont e-mail: "Sprawdzaj podczas
uruchamiania, czy są nowe artykuły".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-28 00:01:50 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.