Bug 734 - Preferencje / Zaawansowane / Aktualizacja - opcja z małej litery
Summary: Preferencje / Zaawansowane / Aktualizacja - opcja z małej litery
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 19:52 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 19:52:57 CEST
Opcja "Automatycznie sprawdzaj dostepność aktualizacji..." → "programu
Thunderbird". jako że pozostałe opcje pisane są dużymi literkami, tu pewnie też
można.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-28 00:02:45 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.