Bug 736 - Preferencje / Ogólne / Połączenie - okno "Ustawienia połączenia"
Summary: Preferencje / Ogólne / Połączenie - okno "Ustawienia połączenia"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 21:50 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 21:50:49 CEST
Okno "Ustawienia połączenia" - w informacji "Konfiguruj ustawienia dostępu do
internetu poprzez ..." Internet należy napisać dużą literką.

W ogóle napisałbym tę informację jako tytuł (podobnie jak w innych oknach), a
więc "Konfiguracja ..." a nie "Konfiguruj ...".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 17:11:24 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.