Bug 738 - Czcionka "Ujednolicony zapis języków Kanadyjskich"
Summary: Czcionka "Ujednolicony zapis języków Kanadyjskich"
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 739
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-26 22:26 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 22:26:34 CEST
Proponuję "Kanadyjskich" napisać małą lierą; jednak może ktoś wytumaczy, o co tu
chodzi - może znajdziemy jakieś prostsze określenie.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-26 22:32:12 CEST
Poza tym pojawia się to w okienku "Czcionka"?

Comment 2 Marek Stępień 2005-10-26 23:00:50 CEST
Merytoryczna dyskusja w błędzie 739.
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-28 17:47:41 CEST
Oznaczam jako duplikat, patch dla Tb jest w błędzie 739.

*** This bug has been marked as a duplicate of 739 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.