Bug 739 - Nieprzetłumaczone określenie czcionki "Unified Canadian Syllabary"
Summary: Nieprzetłumaczone określenie czcionki "Unified Canadian Syllabary"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
: 738 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 517 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 22:30 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
UCS -> Uks + poprawki (3.20 KB, patch)
2005-10-28 17:45 CEST, Marek Stępień
pitreck: review+
Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 22:30:31 CEST
... poza tym patrz błąd #738.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-26 22:51:46 CEST
To nie jest "czcionka". To jest specyficzny zestaw znaków, raczej nazwa własna.

Zob.
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Canadian_Aboriginal_Syllabics_character_table
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-26 22:57:29 CEST
Większość tego nie tłumaczy:
http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1.8/search?string=font.langGroup.canadian

Tłumaczenie czeskie jest błędne (to dotyczy wielu języków a nie jednej
"kanadštiny"). 

Gdzieś kiedyś widziałem "Ujednolicony sylabariusz kanadyjski", ale brzmi to
strasznie. :)
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-26 23:01:48 CEST
Tłumaczenie z błędu 738 jest, lekko mówiąc, niedokładne. Chodzi tu o zapis tych
języków kanadyjskich, które stosują pismo sylabiczne. Stosowany tam
nieprawidłowy "Ujednolicony zapis języków Kanadyjskich" byłby pojęciem szerszym.
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-28 16:48:21 CEST
IMHO, powinniśmy wybrać między:

1) Unified Canadian Syllabary
2) Ujednolicony sylabariusz kanadyjski

Po przespaniu się z tą myślą -  wersja (2) wcale nie brzmi straszniej niż
angielski oryginał. :)

Potrzebuję szybkiej decyzji - jeszcze dzisiaj.

cc'ing folks :)
Comment 5 Marek Stępień 2005-10-28 17:45:59 CEST
Created attachment 647 [details]
UCS -> Uks + poprawki

Zmiana na "Ujednolicony sylabariusz kanadyjski" + poprawki:

Firefox:
"Malayalam" -> "Malajalam"
usunięcie "<!-- FIXME -->"

Thunderbird:
"Taiwan" -> "Tajwan"
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-28 17:47:01 CEST
Comment on attachment 647 [details]
UCS -> Uks + poprawki

Konieczne r+ od Pitrecka, bo majstruję tu z mail. 

Pitreck, jeśli możesz, postaraj się szybko ustosunkować do tego...
Comment 7 Marek Stępień 2005-10-28 17:47:42 CEST
*** Bug 738 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 8 Marek Stępień 2005-10-28 21:49:42 CEST
Wrzucone (r+ od pitrecka via Jabber).

fixed.
Comment 9 Piotr Komoda 2005-10-28 23:10:49 CEST
Comment on attachment 647 [details]
UCS -> Uks + poprawki

Tak dla formalnosci :-)
Comment 10 Wojciech Kapusta 2005-10-29 11:22:35 CEST
To na czym stanęło?
Comment 11 Hubert Gajewski 2008-07-13 01:47:41 CEST
Verified (Fx 3.0 i Tb 2.0)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.