Bug 740 - Preferencje / Tworzenie / Ogólne - martwy accesskey w opcji "Zapisuj..."
Summary: Preferencje / Tworzenie / Ogólne - martwy accesskey w opcji "Zapisuj..."
Status: RESOLVED WORKSFORME
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-26 22:36 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 22:36:56 CEST
W opcji "Zapisuj stan wiadomości co x minut(y)" znajduje się martwy accesskey
(u), obok aktywnego (m).
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-27 03:09:17 CEST
Patrz blad 733.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-29 00:13:19 CEST
Podobnie jak w bledzie 733, wymaga w niektorych przypadkach instrukcji obslugi,
ale dziala :-)
Zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.