Bug 745 - Okno "Reguły filtru" - Wykonaj następujące czynności:
Summary: Okno "Reguły filtru" - Wykonaj następujące czynności:
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 23:19 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:21 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 23:19:03 CEST
Temat stary jak ... Mozilla. Teoretycznie polecenie "Wykonaj następujące
czynności:" jest kontynuacją "W stosunku do wszystkich przychodzących ..." i
jako kontynuacja powinno być napisane małą literką. Wiem, dlaczego tak nie jest
- bo pewnie dziwnie wygląda? A zobaczcie, jak będzie wyglądało "... wykonaj
następujące czynności:".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-27 03:24:54 CEST
Powoli zaczynam sie do tego przekonywac. Niechaj bedzie, zmienie to :-)
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-28 00:03:09 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.