Bug 746 - Zdublowany accesskey w menu kontekstowym listy wiadomości
Summary: Zdublowany accesskey w menu kontekstowym listy wiadomości
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 23:21 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:20 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 23:21:58 CEST
Zdublowany accesskey (a) w menu kontekstowym okna wiadomości, w poleceniach:
"OZnacz" i "Zapisz jako...".
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-26 23:23:43 CEST
I jeszczcze w tym samym menu: brak accesskey dla polecenia "Podgląd wydruku".

Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-28 00:03:30 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.