Bug 747 - Zdublowany accesskey w menu kontekstowym okna folderów, dla konta RSS
Summary: Zdublowany accesskey w menu kontekstowym okna folderów, dla konta RSS
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 23:29 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:19 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 23:29:11 CEST
Menu kontekstowe okna folderów, konto RSS - accesskey (m) dla poleceń "Menedżer
kanałów RSS..." i "Wyszukaj wiadomości".

To samo dotyczy menu pojawiającego się po kliknięciu na którymś z kanałów
(ikonka z anteną satelitarną).
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-28 00:03:38 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.