Bug 748 - Okienko "Oznacz wiadomości jako przeczytane"
Summary: Okienko "Oznacz wiadomości jako przeczytane"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 23:37 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:10 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 23:37:59 CEST
W okienku (dojście z Wiadomość → Oznacz → Jako przeczytane, według daty...)  
tym mamy "Oznacz wiadomości jako przeczytane od" a następnie "Do:".
Proponowałbym: "Oznacz wiadomości jako przeczytane, od:" (dodany przecinek i
dwukropek) i "do:" (małą literką, jako kontynuacja).
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-28 00:04:06 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.