Bug 750 - Zdublowany accesskey w menu Edycja, okno Tworzenie
Summary: Zdublowany accesskey w menu Edycja, okno Tworzenie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 10:56 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:08 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 10:56:48 CEST
Zdublowany accesskey (k) w menu Edycja, okno Tworzenie, polecenia Kopiuj i
Konfiguracja kont.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 03:36:18 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.