Bug 753 - Okno "Potwierdź" (np. uporządkowanie folderów)
Summary: Okno "Potwierdź" (np. uporządkowanie folderów)
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-28 11:39 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:07 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 11:39:04 CEST
Proszę sprawdzić, czy w tytule jest ź czy ż, bo u mnie wyświetla się to jakoś
niewyraźnie.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-28 12:02:15 CEST
W międzyczasie sam sprawdziłem. 

Nieważne.


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.