Bug 754 - Okno Wyślij wiadomość, komunikat "Nie podano tematu..."
Summary: Okno Wyślij wiadomość, komunikat "Nie podano tematu..."
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 922
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 11:46 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:06 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 11:46:01 CEST
Komunikat ten kończy się: "...lub wyślij bez tematu." Mimo, iż nie ma tego w
oryginale, dodałbym w nawiasie "... bez tematu. (Uwaga: może to spowodować
potraktowane Twojej wiadomości jako spamu)"
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-10-28 12:58:44 CEST
jestem przeciwny takiej ingerencji. Lepiej zaproponowac to w angielskiej wersji.
Comment 2 Marek Stępień 2006-08-20 01:38:10 CEST
Nie dodajemy rzeczy, których nie ma w en-US.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.