Bug 757 - Zdublowany accesskey w oknie Znajdź i zamień, zła kolejność na jednym przycisku
Summary: Zdublowany accesskey w oknie Znajdź i zamień, zła kolejność na jednym przycisku
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 12:31 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:02 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 12:31:02 CEST
1. Zdublowany accesskey (w): Szukaj wstecz i Zamień wszystko.

2. Niewłaściwa kolejność na przycisku "Zamień i znajdź" → "Znajdź i zamień".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 03:36:42 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.