Bug 758 - Okno 'Wstaw znak' i 'Wstaw HTML'
Summary: Okno 'Wstaw znak' i 'Wstaw HTML'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 12:51 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 12:51:08 CEST
Na dole tych okien znajdują się przyciski "Wprowadź". Proponowałbym "Wstaw", bo
wstawiają one konkretne znaki albo kawałek kodu w istniejącą wiadomość.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 03:37:07 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.